Godkjenner du våre cookies?

For å få besøkstatistikk vil vi bruke informasjonskapsler (cookies) som lagres i nettleseren din. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

ok?

Om Kompetansia

Appen Kompetansia er et kartleggingsverktøy, utviklet for å sikre elever gode leseferdigheter. Appen er utviklet for grunnskolen etter forskningsbaserte prinsipper for leseutvikling. Brukergrensesnittet gjør kartlegging og oppfølging av elevene oversiktlig, enkelt og effektivt.

1. Hva er Kompetansia?

Kompetansia er et kartleggingsverktøy, utarbeidet etter prinsipper for god leseopplæring. Lesing er en kompleks ferdighet bestående av flere delferdigheter, som bygger på hverandre. Gjenkjenning av bokstaver er et eksempel på en delferdighet, som først gir mening for eleven når de kan koble bokstaven med lyden.

Utvikling av gode leseferdigheter er en prosess som tar tid. Det er viktig at elevene får nødvendig støtte i denne prosessen. En forutsetning for å kunne gi denne støtten, er at du som lærer vet hvor i leseutviklingen elevene dine befinner seg. Det er her Kompetansia vil være et viktig hjelpemiddel.

Gjennom Kompetansia vil du kunne gi dine elever oppgaver som vil gi deg nøyaktig oversikt over hva eleven kan, og hva som er neste skritt. Kompetansia gir deg som lærer en ryddig oversikt over alle delferdighetene, og oppgaver som kartlegger disse delferdighetene. I tillegg tilbyr Kompetansia oppgaver som trener hver delferdighet for seg, slik at du kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

2. Hvorfor bruke Kompetansia?

Rundt 20 % av norske femtenåringer har så svake leseferdigheter at det vil gi de utfordringer i videre utdanning og i yrkeslivet.

Med Kompetansia vil du som lærer kunne være med å forebygge svake leseferdigheter. Med appen vil du til en hver tid ha en fullstendig oversikt hvor hver elev befinner seg i sin leseutvikling. Du vil derfor tidlig kunne fange opp elever som strever, og sette inn nødvendige tiltak.

Kompetansia tilbyr en grundig kartlegging av fonologisk bevissthet, fonologisk avkodingsstrategi og ortografisk avkodingsstrategi. Du kan dermed følge elevens leseutvikling fra starten av 1.trinn og frem til eleven har utviklet gode avkodingsferdigheter.

3. Hvordan virker Kompetansia?

I lærerappen finner du en oversikt over alle delferdighetene i lesing. Når dere har arbeidet med en spesifikk leseferdighet i klassen, kan du som lærer sende elevene en oppgave som vil kartlegge denne ferdigheten. Eleven gjør oppgaven på sin iPad/PC. Når eleven har utført oppgaven blir den sendt tilbake til lærerappen, slik at du kan vurdere å gi skår på oppgaven.

Oppgaver som eleven klarer blir, i lærerens oversikt, markert med et symbol som viser at eleven mestrer denne delferdigheten. En ny oppgave som tester neste delferdighet vil da bli tilgjengelig. Det hører også med oppgaver som kan benyttes dersom du avdekker utfordringer med en bestemt delferdighet.

Ved å jobbe på denne måten vil du til enhver tid ha fullstendig oversikt over elevens leseferdigheter.

4. Hvor benytte Kompetansia?

Kompetansia kan brukes både på skolen og hjemme. På skolen kan du bruke appen som en dynamisk kartlegging, der du sitter sammen hver enkelt elev. Her vil du umiddelbart få innsikt i hva eleven kan og hva som er neste skritt.

Alternativt kan du gi kartleggingsoppgavene som hjemmeoppgave. Da sender du oppgaver i appen, som elevene utfører hjemme. Når oppgavene er utført vil du få de opp på din ipad/PC. På denne måten kan du i ro og fred kartlegge elevene uten forstyrrelser.

Til alle kartleggingsområdene hører det med øvingsoppgaver. Disse kan enkelt skrives ut og brukes i klasserommet. Ved hjelp av øvingsoppgavene kan elevene trene på de ulike delferdighetene i lesing.

Det kreves ingen sertifisering for å benytte Kompetansia.

5. Hvem er Kompetansia for?

Kompetansia er utviklet for å kartlegge leseferdigheter. Den går igjennom alle skrittene i den tekniske lesing, fra språklig bevissthet til avkodingsferdigheter. Kartleggingsverktøyet er anbefalt å bruke fra 5-årsalderen og frem til eleven mestrer de ulike avkodingsferdighetene.

Om oss

Vigdis Lothe Waaler er utdannet adjunkt, med master i spesialpedagogikk. Waaler har arbeidet i over 20 år med lese- og skrivevansker. Hun er ansatt som spesialpedagogisk koordinator på en større barneskole, og har skrevet flere fagressurser til lærere om spesialundervisning og anvendelse av kompenserende hjelpemidler. Hun er også spesialpedagogisk konsulent for Dysleksi Norge, samt kursholder. Hun holder kurs om tilretteleggelse av undervisning for elever med dysleksi, for skoler i hele Norge.

Bilde av Vigdis Lothe Waaler

Vidar Lothe Waaler jobber i Dysleksi Norge som spesialpedagogisk rådgiver. Han utreder, kurser, holder foredrag og sertifiserer skoler for å bli dysleksivennlig. I tillegg er han faglig ansvarlig for blant annet språkskolen og perspektivkonferansen. Vidar har sittet i fagutvalget, og har skrevet flere fagressurser for lærere. Han har master i spesifikke lærevansker, og har mange års erfaring som spesialpedagog i grunnskolen. Vidar har et brennende engasjement for arbeidet med å gi alle elever lik mulighet til å delta i undervisningen, uavhengig av måten de lærer på.

Bilde av Vidar Lothe Waaler

Stig Nissen er lektor med hovedfag innen molekylære mekanismer for læring og hukommelse. På 90-tallet utviklet han multimedia for barn. Senere har han laget e-læring for voksne, før han i 2005 startet utviklingen av M+.

Bilde av Stig Nissen

Våre dyktige samarbeidspartnere:

Lyd: Vakuum Studio AS
Design: Tonic Design AS
Programmering: Inonit AS